Swoją doczesną pielgrzymkę w minionym tygodniu zakończyli:

Regulamin


REGULAMIN
CMENTARZA PARAFIALNEGO
W IZBICY KUJAWSKIEJ

Cmentarz jest miejscem wiecznego spoczynku i pamięci.
Od odwiedzających to miejsce wymaga się zachowania szczególnej powagi.

 1. Groby użytkuje się na podstawie 20-letniej dzierżawy.
 2. Założenia kartoteki i dzierżawy grobu dokonuje się w kancelarii parafialnej.
 3. Po upływie 20 lat i uiszczeniu stosownej opłaty, dzierżawa ulega przedłużeniu
  (podstawa  prawna: Ustawa z 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych; tekst jednolity w Dzienniku Ustaw z 1997 r. Nr 47).
 4. Nie przedłużenie dzierżawy oznacza rezygnację z użytkowania grobu, który zostanie wykorzystany do następnego pochówku.
 5. Wszystkie użytkowane groby powinny być oznakowane tabliczką nekrologową z podaniem imienia, nazwiska i daty zgonu zmarłego.
 6. Rezerwacji miejsc dokonuje się, za opłatą, w kancelarii parafialnej. Wyznaczone miejsce należy ogrodzić i oznakować tabliczką „Zarezerwowane”, z numerem opłaty.
 7. Samowolne rezerwacje nie będą przez Zarząd cmentarza uwzględniane.
 8. Groby zaniedbane Zarząd cmentarza może przeznaczyć do likwidacji.
 9. Stawianie nagrobków i wykonywanie jakichkolwiek prac remontowych wymaga pisemnej zgody Zarządu cmentarza (formularz w kancelarii parafialnej) i uregulowania stosownej opłaty.
 10. Ekshumacji zwłok można dokonywać tylko za okazaniem zezwolenia wydanego przez właściwy urząd sanitarny.
 11. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.
 12. Na terenie cmentarza nie należy: palić tytoniu i pić alkoholu, przebywać w stanie nietrzeźwym lub innym budzącym zgorszenie, jeździć rowerami.
 13. Zakazuje się: wprowadzania zwierząt, w szczególności psów, niszczenia zieleni, wyrzucania śmieci poza obrębem śmietników.
 14. Wjazd wszelkich pojazdów (również należących do wykonawców nagrobków) wymaga zgody Zarządu cmentarza.
 15. Zlecający ustawienie nowego nagrobka lub jego remont, zobowiązany jest we własnym zakresie do usunięcia starych elementów.

 

UWAGA:

Za kradzież kwiatów i jakichkolwiek części nagrobków grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat (art. 197 Kodeksu Karnego). Zarząd cmentarza nie ubezpiecza nagrobków. Właściciele czynią to w swoim zakresie w instytucjach ubezpieczających.


ZARZĄD CMENTARZA
Parafia Rzymskokatolicka w Izbicy Kujawskiej