Swoją doczesną pielgrzymkę w minionym tygodniu zakończyli:

Modlitwy za zmarłych


Ojcze nasz…      
Zdrowaś Maryjo...
Wieczny odpoczynek…

Módlmy się: 

Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych udziel zmarłym sługom i służebnicom Twoim, odpuszczenia wszystkich grzechów;  niech przez nasze modlitwy dostąpią zbawienia, którego zawsze pragnęli. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen

 

LITANIA ZA ZMARŁYCH

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nim (nią), (nimi).

Bramo niebieska,

Królowo Wniebowzięta,

Święty Michale,

Święty Janie Chrzcicielu,

Święty Józefie,

Święty N. (patron zmarłego),

Wszyscy Święci i Święte Boże,

Bądź mu (jej, im) miłościw, wybaw go (ją, ich), Panie,

Od zła wszelkiego

Od cierpień w czyśćcu,

Przez Twoje Wcielenie,

Przez Twoje narodzenie,

Przez Twój chrzest i post święty,

Przez Twój krzyż i mękę,

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,

Przez Twoje zmartwychwstanie,

Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,

Przez zesłanie Ducha Świętego,

Przez Twoje przyjście w chwale,

Prosimy Cię, abyś dal nam pragnienie nieba,

Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,

Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,

Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców,

Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen,

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,

Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

PRZYGOTOWANIE NA ŚMIERĆ

(Czynić każdego dnia)

 

      Przypomnij sobie nasze rzeczy ostateczne:

- w każdej chwili mogę umrzeć i przejść do wieczności,

- w chwili śmierci będę osądzony według moich uczynków,

- jeśli umrę w stanie grzechu śmiertelnego, będę wiecznie nieszczęśliwy w piekle z szatanami i potępionymi,

- jeśli umrę w stanie łaski uświęcającej, będę wiecznie szczęśliwy z Aniołami i Świętymi w niebie.

      Mój Boże, udziel mi łaski, bym żył i umierał w Twojej świętej miłości i nigdy Cię nie obraził.

     3 razy: Zdrowaś Maryjo...

     Matko Boża Patronko Dobrej Śmierci - módl się za nami.

     Święty Józefie - módl się za nami.

 

MODLITWA Z ODPUSTEM ZUPEŁNYM NA GODZINĘ ŚMIERCI

      Panie i Boże mój! Już teraz przyjmuję z Twojej ręki, z poddaniem i ochotą, każdy rodzaj śmierci, jaki podoba się Tobie zesłać na mnie, wraz z wszystkimi lękami, karami i cierpieniami, które będą jej towarzyszyły, jako wynagrodzenie za moje grzechy. Amen.

 

NOWENNA O UPROSZENIE ŁASKI DOBREJ ŚMIERCI

O Dziewico, Matko Boża, pamiętaj o nas,

Przed obliczem Twojego Boskiego Syna.

Wstawiaj się za nami, aby odwrócił od nas

Swój sprawiedliwy gniew.

Matko Święta, srogie rany,

Które zniósł Ukrzyżowany,

Wyryj mocno w duszy mej.

Bym z Chrystusem konał razem,

Męki Jego był obrazem,

Rany Jego w sobie czuł.

W ogniu, Panno, niech nie płonę,

Więc mnie w swoją weź obronę,

Gdy nadejdzie sądu gniew.

Gdy kres dni przede mną stanie,

Przez Twą Matkę dojść mi, Panie

Do zwycięstwa palmy daj.

Kiedy umrze moje ciało,

Niechaj duszę mą z swą chwałą

Czeka Twój wieczysty raj. Amen.

 

  1. Módl się za nami Dziewico Bolesna.
  2. Któraś stała pod krzyżem Jezusa.

      Módlmy się: Panie, Jezu Chryste, pokornie Cię prosimy, spraw, aby Twoja Matka, Najświętsza Maryja Panna, której podczas Twojej Męki, najświętszą duszę przebił miecz boleści - wstawiała się za nami u Twego Miłosierdzia, teraz i w godzinę naszej śmierci. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

     3 razy: Zdrowaś Maryjo...

     Matko Boża Patronko Dobrej Śmierci - módl się za nami.

     Święty Józefie - módl się za nami.

 

MODLITWA I AKT OFIAROWANIA O UPROSZENIE ŁASKI DOBREJ ŚMIERCI

      Ojcze Święty ofiaruję Ci wszystkie Msze święte już odprawione oraz te, które mają się dzisiaj jeszcze odprawić w całym Kościele, abyś przez Krew Najdroższą Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Bolejącej u stóp Krzyża, udzielić raczył: sprawiedliwym - wielkiego daru wytrwania w dobrym, grzesznikom - łaski doskonałego nawrócenia, a wszystkim wierzącym w Chrystusa, a zwłaszcza mnie, moim krewnym i członkom Stowarzyszenia, w ostatnich chwilach życia, łaski przyjęcia świętego Wiatyku, namaszczenia Olejami świętymi i dobrej, w Twoich oczach śmierci. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA O ŁASKĘ DOBREJ ŚMIERCI

      Ukochany mój, Panie Jezu Chryste, wspomnij na ból i gorycz, którymi rozdarte Twe Serce na krzyżu, przestało bić. Spraw, niech w mojej ostatniej godzinie, w chwili, gdy serce zamilknie na zawsze, zachowam w duszy doskonałą miłość, prawdziwy żal, żywą wiarę i niezłomną nadzieję w Twoje miłosierdzie. Amen.

      O, Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Ucieczko grzesznych i Patronko dobrej śmierci, bądź z nami w godzinę naszego konania. Wyjednaj nam żal doskonały, szczerą skruchę, odpuszczenie naszych grzechów, godne przyjęcie Świętego Wiatyku, umocnienie Sakramentem Chorych, abyśmy z ufnością mogli stanąć przed sprawiedliwym, ale i miłosiernym Sędzią, naszym Bogiem i Zbawicielem. Amen.

      O, Święty Józefie, mój dobry Ojcze i Opiekunie Kościoła świętego, ratuj mnie zawsze, a zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie bliska opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha, podobnie jak Ty, w łączności z Jezusem i Maryją.

      Jezu, Maryjo, Józefie Święty, w ręce Wasze oddaję duszę moją teraz i w godzinę mojej śmierci. Amen.

 

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

      Chwalebny Michale Archaniele, który walczyłeś z takim męstwem przeciw hufcom zbuntowanych aniołów, przybądź z pomocą konającym. Racz wejrzeć jak szatan krąży wokół ich łoża, by ich zgubić. Racz wejrzeć, jak się wysila, by ich utrzymać w więzach grzechu, pogrążyć w zatwardziałości i zatopić w otchłaniach piekła.

      Miłosierny opiekunie dusz, przybądź z pomocą umierającym. Wzbudź w nich uczucia żywej wiary i szczerej skruchy. Ożyw w nich ufność. Rozpal w ich sercach święty ogień miłości Bożej. Złagodź ich cierpienia. Uproś im uległość dla Woli Bożej. Obroń ich w konaniu przed szatanem. Wreszcie, po odniesionym zwycięstwie, wprowadź ich do przybytku wybranych. Amen.

 

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH

      O najłaskawszy Jezu, Miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twojej Niepokalanej, obmyj we Krwi Twojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają.

      Serce Jezusa konające - zmiłuj się nad umierającymi!

      Serce Maryi współbolejące - módl się za cierpiącymi!

 

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ CHORYCH MATCE BOŻEJ BOLESNEJ (Piusa XII)

      O Matko łaskawa i dobra, której serce przeniknął miecz boleści (Łk 2,35), oto my, biedni i chorzy stajemy wraz z Tobą na Kalwarii obok Jezusa. Powołani do wzniosłej łaski cierpienia, pragniemy dopełnić w nas tego, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa, za Ciało Jego, którym jest Kościół (Kol 1,24). Poświęcamy Tobie nas samych i nasze cierpienia, żebyś nas położyła na ołtarzu krzyża Twojego Boskiego Syna, jako pokorne ofiary przebłagalne za zbawienie nasze i naszych braci.

      Przyjmij, Matko Bolesna to nasze poświęcenie i ofiarowanie, wzmocnij w naszych sercach wielką nadzieję, abyśmy jak teraz uczestniczymy w cierpieniach Jezusa, tak mogli kiedyś z Nim razem być w radości życia wiecznego. Amen.